GRAF   Usługi Geodezyjno - Projektowe   |   Rzeszów, ul. J.K. Chodkiewicza 7

  Geodezja

  MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oferujemy pełną obsługę geodezyjną w procesie przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. Pierwszym etapem niezbędnym do rozpoczęcia prac projektowych jest wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa powinna swoim zakresem obejmować teren inwestycji na który składa się miejsce gdzie usytuowany będzie budynek oraz trasy przyłączy mediów tj. prądu, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej teletechniki, wraz terenem 30 metrów dookoła terenu inwestycji. Wykonujemy mapy w technice cyfrowej przekazując zamawiającemu oprócz mapy na folii wersję elektroniczna w formacie dxf
  OPERAT DO WYŁACZENIA GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ
Kolejnym elementem z zakresu geodezji niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę jest przygotowanie operatu geodezyjnego do wyłączenia z produkcji rolnej gruntu zajętego pod inwestycje. Konieczne jest w przypadku gdy klasa gruntu na którym budujemy mieści się w przedziale od I do III. Operat wykonuje się na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Temat nie dotyczy inwestycji położonych na gruntach o klasach IV – VI oraz wcześniej wyłączonych z produkcji rolnej tzn. Bp.
  REGULACJA STANÓW PRAWNYCH
Wykonujemy regulację stanów prawnych nieruchomości, które nie posiadają urządzonej księgi wieczystej lub wpisy w księgach są nieaktualne. Przygotowujemy dokumentacje geodezyjne do zawarcia aktu notarialnego przenoszących własność oraz ustanawiających służebności drogowe.

Wykonujemy również badania ksiąg wieczystych i przygotowujemy dokumentacje w sprawach o zwroty nieruchomości wywłaszczonych przed laty na rzecz Skarbu Państwa.


  GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
Wytyczenia i inwentaryzacje

Kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę i możemy rozpoczęć inwestycję konieczne jest wytyczenie na działce budynku oraz tras przyłączy. Wytyczenie trasy przyłączy i co za tym idzie ich późniejsze wykonanie zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem uchroni inwestora przed ponoszeniem konsekwencji z tytułu odstępstwa od projektu.

Po wybudowaniu urządzenia podziemne oraz budowle należy zainwentaryzować. Mapy z inwentaryzacji powykonawczej są niezbędne do odbioru zarówno przyłączy jak i budynku.
  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
W wielu przypadkach przy przenoszeniu własności gruntu konieczne jest wydzielenie z większego areału mniejszej działki. Dokonuje się tego poprzez podział nieruchomości.

Pomagamy przejść przez proces podziału nieruchomości poprzez przygotowanie wniosku o podział ,opracowanie wstępnego projektu podziału a po uzyskaniu pozytywnej opinii z gminy o możliwości podziału dokonujemy wyznaczenia granic na gruncie i sporządzamy mapy podziałowe do przeniesienia własności.

GRAF Usługi Geodezyjno - Projektowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ul. J.K. Chodkiewicza 7, Rzeszów, 35-051
   tel. 17 853-51-83
   graf@graf.rzeszow.pl


projekt © Studio BEST